Đức tính cần cù

Cần cù là làm việc chuyên cần và tuyệt đối làm hết sức mình. Bạn đặc biệt cẩn thận bằng cách làm mọi chuyện từng bước. Sự cần cù giúp bạn làm xong mọi việc một cách xuất sắc và nhiệt tình. Cần cù đưa bạn đến thành công.

Bạn đang thực hành sự cần cù khi bạn…

  • Tập trung chú ý vào những gì bạn đang làm.
  • Việc gì cũng làm từng bước.
  • Dành hết sức vào những gì bạn đang thực hiện.
  • Cần cù lao động.

Khẳng định

Tôi là người cần cù. Tôi siêng năng làm việc.
Tôi làm việc cẩn thận. Tôi có thể được tin tưởng để làm việc tốt.

Comments

comments