Đức tính đáng tin cậy

Đáng tin cậy là xứng đáng được tin tưởng. Người ta có thể trộng cậy bạn làm hết sức mình, giữ lời, và làm theo những gì bạn đãm cam kết. Bạn làm những gì bạn nói sẽ làm. Đáng tin cậy là chìa khóa dẫn đến thành công trong bất cứ chuyện gì bạn làm.

Bạn đang thực hành sự công bằng khi bạn…

  • Suy nghĩ trước khi đưa ra một lời hứa để chắc chắn bạn có thể thực hiện.
  • Giữ các lời hứa ngay cả khi chúng trở nên khó thực hiện.
  • Tuân thủ các nguyên tắc ngay cả khi không có ai trông chừng.
  • Không để bất cứ điều gì ngăn bạn giữ lời.
  • Làm hết sức mình và kết thúc những gì mình bắt đầu.

Khẳng định

Tôi là người đáng tin cậy. Tôi hứa sẽ giũ lời. Tôi xứng đáng với niềm tin tưởng mà mọi người khác đặt nơi tôi.

Comments

comments